Poplatky

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

ŠKOLNÉ

V zmysle všeobecne zaväzného nariadenia  Mesta Trnava č. 413  vydaného Mestom Trnava a schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 19. 2. 2013 je zákonný zástupca povinný platiť mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

-   výška mesačného príspevku (školné) za dieťa vo veku nad 3 roky - 15,00 Eur

-  výška mesačného príspevku (školné) za dieťa do 3 rokov - 50,00 Eur

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa (§28ods.6zákona č.245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (šk.zákon) v znení neskorších predpisov)

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v HN podľa osobitných predpisov(zákon č.599/2003Z.z. o pomoci v HN v znení neskorších  predpisov

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d) na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok za dieťa

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby  alebo iných rod. dôvodov preukazateľným spôsobom (§28ods.7zákona č.245/2008 z.z. o výchove a vzd.(ŠZ) v znení  neskorších predpisov.

STRAVA

-  výška príspevku na stravu je - 1,27 EUR za jedno celodenné stravovanie dieťaťa ( 0,30 € desiata, 0,72 € obed, 0, 25  € olovrant) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva aj na úhradu režijných nákladov vzniknutých v školskej jedálni

-  za dieťa s trvalým pobytom v meste Trnava - 0,20 €/obed

ZRPŠ

Výška príspevku ZRPŠ, ktorý bol odsúhlasený rodičmi na rodičovskom združení a je vo výške 30 €, platí sa na účet OZ Rozprávkovo. 

Platí sa polročne a z prostriedkov je financované: 

 • poistenie detí 
 • divadelné predstavenia
 • kultúrne podujatia
 • nákup hračiek
 • nákup výtvarných potrieb
 • nákup edukačného materiálu
 • nákup materiálu na tvorivé dielne
 • exkurzie
 • spolufinancuje koncoročné výlety
 • spolufinancovanie rekonštrukcií priestorov materskej školy
 • knihy, časopisy
 • knihy pre predškolákov
 • pracovné zošity
 • Mikulášske balíčky
 • rozlúčka s predškolákmi
 • pitný režim