Pre rodičov

Nástup dieťaťa do MŠ

     V tejto časti našich stránok by sme radi uviedli všetky praktické informácie, ktoré sa budú hodiť rodičom aj deťom pred aj po nástupe do našej materskej škôlky. Nájdete tu napríklad veľmi nápomocný zoznam vecí, ktoré by každé dieťa malo mať v škôlke po ruke. Pre zvedavcov tu tiež uvádzame približnú každodennú náplň výučby. Ľahšie si tak predstavíte, čo v ktorú chvíľu Vaše dieťatko vykonáva. Prosíme Vás, aby ste tejto časti venovali náležitú pozornosť. Ak tak urobíte, môžete si byť istí, že nástup do našej materskej škôlky prebehne bez komplikácií a Vaše dieťa sa tu po celý čas bude cítiť skvelo.

Adaptácia dieťaťa do MŠ

Vstup dieťaťa do materskej školy je veľká zmena v živote dieťaťa i rodiča. Dieťa sa ocitá v novom prostredí, prichádza do kontaktu s novými ľuďmi .Pri zmene známeho domáceho  prostredia, ktoré poskytuje dieťaťu pocit bezpečia, za neznáme prostredie materskej školy sa môžu prejaviť u niektorých deti aj ľahšie formy  psychickej nestability spojené s plačlivosťou dieťaťa.Na postupné preklenutie tejto neľahkej etapy v živote dieťaťa a jeho rodiny pamätá aj zákon.  V platnej legislatíve je zadefinovaný presný postup pri adaptácii detí, a to vyhláškou 306/2008 Z .z . o materskej škole v znení neskorších predpisov.
V citovanej vyhláške 306/2008 Z .z . o materskej škole v § 3 ods. 4 sú veľmi konkrétne a podrobne uvádzané podmienky a postupy, ktorými môže materská škola a rodič podstatnou mierou prispieť k ľahšej adaptácii svojho dieťaťa: „Z dôvodu  ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode  zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Prvé dni zostane dieťa v škôlke samo 2 hodiny, ale po čase sa zistí, že už to zvládne aj dlhšie, napr. až 4 hodiny. Tento režim môže trvať najviac 3 mesiace. Sú aj deti, ktoré si zvyknú ihneď a žiadny adaptačný proces tam nie je nutný. Takže adaptačný proces je bonus, ktorý môže dieťa a matka využiť v prípade, ak to situácia vyžaduje. Záleží vždy na vzájomnej  dohode medzi riaditeľkou MŠ a matkou dieťaťa.Osobitná pozornosť je  venovaná  deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto deti môžu byť prijaté  nielen na adaptačný pobyt v trvaní troch mesiacov,  ale aj na diagnostický pobyt , ktorý však  nesmie byť dlhší ako jeden rok.
 

Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

Na škôlku treba dieťa primerane pripraviť. S dieťaťom treba často chodiť medzi deti, ukazovať mu škôlkarov, materskú školu a motivovať ho k radosti z nej, ktorú dostane ako odmenu za niečo – keď bude veľké, šikovné, bude tam môcť chodiť tiež. Je vhodné prísť sa pozrieť do škôlky, ako sa deti hrajú a prípadne sa pohrali s nimi.
K dobrej adaptácií prispieva naplnená potreba lásky, istoty, bezpečia, na ktorej sa zakladá proces osamostatňovania. Už vo veku dvoch rokov začína mať dieťa aktívny záujem o vrstovníkov, je schopné odbehnúť od matky kvôli svojím záujmom. Osamostatňovanie naplno prebieha v 3-4 roku a schopnosť odpútať sa od matky je vhodné postupne trénovať napr. trávením určitého času s inými osobami napr. zo začiatku so starým rodičom. Pre deti, ktoré sa horšie adaptujú je vhodný individuálny adaptačný program, ktorý sa nastaví na každé dieťa podľa potreby. Adaptácia trvá zväčša 3-4 týždne. V úplných začiatkoch sa odporúča návšteva škôlky na hodinu, 2-3 denne, podľa dieťaťa. Postupne sa počas adaptácie predlžuje čas strávený v materskej škole. Pre uľahčenie prechodu adaptácie si dieťa môže priniesť zo sebou obľúbenú hračku, alebo vec, ktorá mu pripomína domov. Lepšie sa na nové prostredie adaptuje v skupine, v ktorej je ďalšie známe dieťa, prípadne súrodenec.
Medzi najčastejšie prejavy nespokojnosti patrí plač a hnev. Rodičia sa stretávajú každé ráno s tými istými situáciami. Dieťa plače, nechce sa „odlepiť“ od matky, sťažuje sa na bolesti bruška, má zvýšenú agresivitu a iné. Tieto reakcie sa u mnohých detí vyskytujú na začiatku a postupne pominú.
Prvý adaptačný týždeň je pre dieťa orientačný, čo znamená, že sa orientuje v materskej škole, pozoruje deti, aktivity. V druhom týždni sa začína presadzovať, začínajú sa prvé kontakty, dieťa začína komunikovať a v treťom týždni sa zvyčajne dieťa „upokojuje“, je istejšie v prostredí.
Z uvedeného nám vyplýva, že k rýchlejšej a úspešnej adaptácii dieťa potrebuje cítiť podporu, istotu, lásku zo strany rodičov, podporovanie ho v samoobslužných činnostiach i v sociálnej interakcii s inými deťmi, poskytnúť mu odlúčenie, umožniť zoznámenie so škôlkou a pozitívne ho motivovať. Citlivý,  láskavý a odborný prístup zo strany učiteliek, vytvorenie vhodnej atmosféry v samotnej škôlke taktiež prispeje k lepšej adaptácií.

 

Čo deti potrebujú

     Pripravujete svoje dieťa na prvý deň v škôlke? V tom prípade si prosím prečítajte informácie o tom, akými vecami je vhodné budúceho predškoláka vybaviť. Nič už potom nebude stáť v ceste tomu, aby si Vaše dieťa pobyt u nás náramne užilo.
Aby sa deťom v našej materskej škole čo najviac páčilo, je nutné, aby ste ich z domova vybavili nasledujúcimi vecami:
 
 • Pohodlné a praktické oblečenie do vnútorných priestorov materskej školy. Dieťa v tomto odeve strávi väčšinu dňa. Je preto veľmi dôležité, aby sa v ňom cítilo naozaj príjemne.
 • Prezuvky - pohodlná a pevná  obuv, ktorú bude dieťa nosiť iba v triede ( nie šľapky, " crocsy" )
 • Oblečenie pre pobyt vonku. Je treba ho prispôsobiť ročnému obdobiu. 
 • V zimnom období treba dieťa vhodne teplo obliecť, obuť pevnú nepremokavú obuv. Ak sa Vám zdá, že Vaše dieťa sa v triede spotí, treba mu na pančušky obliecť krátke nohavice alebo šortky. Tepláčiky mu oblečieme iba na pobyt vonku.
 • Pri deťoch človek nikdy nevie, čo vyvedú alebo čo sa stane. Preto by sa hodilo aj kompletné náhradné oblečenie vrátane spodného prádla.
 • Aj keď nie je nádcha, vreckovka vo vrecku sa vždy zíde.
 

Organizácia dňa v MŠ

6.30

 • otvorenie MŠ, schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, skupinové edukačné aktivity
 • ranný kruh – rozhovory, diskusia, hra s prosociálnym zameraním
 • hygiena
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • hygiena, desiata - stolovanie, hygiena
 • edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry

      (ich edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP), centrá aktivít

10.00

 • pitný režim, príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku realizovaný na školskom dvore /zmysluplné aktivity/
 • vycházka s výchovno-vzdelávacím zameraním  (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11.30

·         hygiena, obed – stolovanie, hygiena, stomatohygiena

·         odpočinok (min. 1 hod.), literárne chvíľky, čítanie rozprávok počúvanie relaxačnej hudby, počúvanie rozprávok na CD

14.30 – 16.30

 • hygiena, olovrant – stolovanie, hygiena
 •  hry a hrové činnosti do odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí,  navodené,  priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky,  hodnotenie dňa,  opakovacie chvíľky