Rada školy

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve.
Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.
Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.
Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí.
Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy.
 
ZLOŽENIE RADY ŠKOLY 
 
Za pedagogických zamestnancov: 
Silvia Bartošová
 
Predsedkyňa:
Denisa Konya
 
 
Za nepedagogických zamestnancov:
Mgr. Mária Huttová
 
Za zriaďovateľa:
Ing. Juraj Novota
 
Za rodičov:
Katarína Semanková
Michaela Varinská
Lucia Horváthová