Tlačivá na uplatnenie dotácie na stravu

 
 
 
 
 
 

  Tlačivá na stiahnutie potrebné pre prijatie dieťaťa na                                 predprimárne vzdelávanie

 

https://Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede. Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka Dátum narodenia dieťaťa/žiaka Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: ..................................................................................................... *vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že: (označte „X“) □ dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ocho

 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.docx (12593)

vyjadrenie_CŠPPaP_dieťa so špeciálnymi potrebami.docx (12369)
vyjadrenie_lekár_deti_a_dorast_dieťa so ŠVVP.docx (12447)

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE_2021.docx (734696)